Algemene voorwaarden

Uit Kaag & Braassem v.o.f. is een samenwerkingsinitatief van 2 enthousiaste lokale ondernemers uit de gemeente Kaag en Braassem. Onze voorwaarden zijn dan ook eigenlijk heel erg eenvoudig: Je doet je bestelling in onze webshop, doorloopt het betaalproces en wij zorgen ervoor dat jouw bestelling na ongeveer 2 werkdagen wordt afgeleverd op het door jou opgegeven adres óf klaarstaat bij één van onze afhaalpunten. Uiteraard doen we dat met veel zorg, maar mocht er iets mis gaan, dan lossen wij dat netjes voor je op.

Onze juridische adviseurs laten ons weten dat je tóch ook netjes leveringsvoorwaarden behoort op te stellen. Daarom omschrijven we hieronder de afspraak zoals hierboven in één zin omschreven wat uitgebreider:

Artikel 1. Definities

1.1 Uit Kaag & Braassem is een online winkel in cadeauartikelen en andere leuke regionale producten en diensten. De webwinkel is te bezoeken via www.uitkaagenbraassem.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Uit Kaag & Braassem, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uit Kaag & Braassem worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Uit Kaag & Braassem ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Uit Kaag & Braassem is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 5,00 per bestelling.

4.3 Uit Kaag & Braassem kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbiedingen die op de site worden vermeld gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Er is op dit moment 1 betaalmogelijkheid:

a. iDeal: Als u bankiert via Internet bij een van de groter Nederlandse banken, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

Artikel 6. Levering

6.1 Uit Kaag & Braassem streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Uit Kaag & Braassem echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 7 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 7 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Uit Kaag & Braassem zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Uit Kaag & Braassem verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren

8.1 Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

8.2 Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren.

8.3 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Uit Kaag & Braassem. U hoeft geen reden aan te geven waarom u een product wilt retourneren.

8.4 Na ontvangst van de retourzending zal Uit Kaag & Braassem het betaalde bedrag (exclusief de betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.

8.5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Uit Kaag & Braassem zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

8.6 Retouren dienen ongeopend door Uit Kaag & Braassem ontvangen te worden. Wanneer opening / verzegeling (van bijvoorbeeld cadeaubonnen) zal géén restitutie plaatsvinden.

Artikel 9. Klachten

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden u aan om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@uitkaagenbraassem.nl

9.2 Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uit Kaag & Braassem in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Uit Kaag & Braassem gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@uitkaagenbraassem.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren

11.2 Uiteraard lossen we geschillen altijd samen op, maar mocht dat onverhoopt niet lukken leggen we een onenigheid voor aan de bevoegde rechter.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Alcohol

Voor alcoholhoudende dranken geldt een wettelijk minimum leeftijd. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op

Laatste wijziging: 2016